Η "Νέα Πρόταση Μηχανικών" θα συντάξει έκθεση για το ΕΣΠΑ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σε συνέχεια του με αριθμπρωτ4468/05-10-2016απαντητικού εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.)                              
με θέμα: «Ενημέρωση πορείας ολοκλήρωσης ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013-πορείας υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» αποφασίσθηκε, ησυγκρότηση  Επιτροπής μελέτης των αναφερομένων στο έγγραφο στοιχείων, επειδή είναι, εν πολλοίς, ασαφή και ελλιπή.

Έργο  της Επιτροπής είναι η μελέτη και η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην περιφέρειά μας. Ειδικότερα:

1. Το ύψος των πόρων που φέρνει το νέο ΕΣΠΑ, η αξιοποίησή τους.
2. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής.
3. Οι δαπάνες του Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.
4. Οι απεντάξεις  έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εντάξεις στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
5. Η παρακολούθηση της πορείας του ΠΕΠ δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 καθ’ όλη τη διάρκεια  υλοποίησής του.

         Η επιτροπή θα συντάξει σχετική έκθεση βάσει δεδομένων υπαρκτών, χειροπιαστών, αδιάψευστων, η οποία θα  κατατεθεί  ενώπιον της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης που  προγραμματίσθηκε για τις 24/10 στη Φλώρινα, που είναι ανοιχτή διαδικασία, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Για τη «Νέα Πρόταση Μηχανικών»

Ο Επικεφαλής

Νίκος Συλλίρης

0 σχόλια: