Υπόμνημα της ´Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Δυτικής Μακεδονίας

Οι μνημονιακές «μεταρρυθμίσεις» στο χώρο της Υγείας, δημιούργησαν νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, ασθενείς χωρίς φάρμακα, πληθώρα άνεργων και ανασφάλιστων χωρίς ή με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας.

        Παρ` όλες τις κυβερνητικές εξαγγελίες, για την λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης, που μαστίζει την Χώρα μας, δεν έλαβε απολύτως καμιά πρόνοια για την αναστήλωση των δομών του Ε.Σ.Υ, πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, καθώς και των δομών του Ε.Κ.Α.Β.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η καλή υγεία των πολιτών και κατ` επέκταση η παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας, αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνική και οικονομική ευημερία ενός λαού

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Δυτικής Μακεδονίας καλεί το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση στο σύνολο της, να προχωρήσουν με γοργά βήματα στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει:

1.  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

2. ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

3. ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, λαμβάνοντας υπ` όψιν την ανθρωπογεωγραφία και τα ηλικιακά δεδομένα κάθε περιοχής, όπως και τις δυνατότητες που παρέχονται δια μέσω της συνεργασίας του Δημοσίου με τους αυτοαπασχολούμενους λειτουργούς υγείας.

 

4. ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

 

Δεδομένου ότι, η απαιτούμενη αναδιάρθρωση των δομών του Ε.Σ.Υ, και η εκπλήρωση της πάγιας θέσης των νοσοκομειακών γιατρών, όπως αυτή έχει επανειλημμένα εκφραστεί από την Ομοσπονδία μας, για στελέχωση του με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, αποτελεί χρονοβόρο διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα το οξύ πρόβλημα της λειτουργικής κατάρρευσης των δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, η Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ προτείνει σειρά μέτρων, που μπορούν να συμπεριληφθούν ως τροπολογίες στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Υ:

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

 

        Να δημιουργηθούν ανοικτές λίστες υποψηφίων ανά ειδικότητα, χωρίς χρονικό περιορισμό από την ημερομηνία λήψης του τίτλου ειδικότητας, και η πρόσληψη να γίνεται άμεσα με την κατάθεση του αιτήματος από τα νοσοκομεία, (να καταργηθεί η χρονοβόρα διαδικασία της προκήρυξης της θέσης).

        Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης της θητείας ανά έτος, έως και την πενταετία, ανεξάρτητα από την ζώνη που εντάσσεται η μονάδα.

          Να καθοριστούν κίνητρα για τους νέους γιατρούς, επιστημονικά και μονιμότητας (πχ δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου μετά την πενταετία).

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ: 

 

        Είναι γνωστό ότι σημαντικό μέρος της λειτουργικής επάρκειας των κλινικών του ΕΣΥ καλύπτεται από τους ειδικευόμενους γιατρούς. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μετανάστευσης των νέων γιατρών, οι θέσεις ειδίκευσης, κυρίως στα επαρχιακά νοσοκομεία, παραμένουν κενές, δημιουργώντας λειτουργικά προβλήματα, τόσο στην κάλυψη των εφημεριακών, όσο και των τακτικών αναγκών. 

 

        Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας υφίσταται εγκεκριμένο κονδύλιο για τους ειδικευόμενους γιατρούς ,το οποίο κατά πάσα πιθανότητα , η οποία τείνει σε βεβαιότητα, θα παραμείνουν αναπορρόφητα, εξ αιτίας αυτών που αναφέρουμε παραπάνω. Προτείνουμε τα κονδύλια αυτά να μεταφερθούν και  να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού (νέων γιατρών, οποιασδήποτε βαθμίδας), για όσο διάστημα δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι προς ειδίκευση. 

        Το παραπάνω, ενώ δεν θα επιβαρύνει τον υφιστάμενο προϋπολογισμό του υπουργείου ,διότι στην ουσία αποτελεί απλή τροποποίηση προϋπολογισμού, θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών στα νοσοκομεία της περιφέρειας μας (αλλά και σε ευρύτερες περιοχές), σημαντικότερη από τη μεταφορά του σε άλλους ,υφιστάμενους κωδικούς. Διότι μια από τις βασικές αιτίες υπολειτουργίας ,(αλλά όχι και η μόνη) των νοσοκομείων της περιφέρειας της Δυτ. Μακεδονίας είναι η έλλειψη ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού     

 

       

ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

        Με σαφή την διευκρίνιση ότι πάγια θέση μας αποτελεί η στελέχωση των νοσοκομείων με μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρικό προσωπικό, για την αντιμετώπιση του κινδύνου αναστολής λειτουργίας κλινικών, προτείνεται η άρση των κωλυμάτων αποζημίωσης των γιατρών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με αναδρομική ισχύ (έγκριση πρόσληψης από τις Υ.ΠΕ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των νοσοκομείων).

 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: 

 

       Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αρκετοί γιατροί, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας. Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση, με την οποία οι κατέχοντες τίτλο ειδικότητας ΥΥΥ γιατροί και εφόσον το επιθυμούν να εντάσσονται στο ιατρικό προσωπικό των κλινικών της ειδικότητας τους.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ: 

 

       Με δεδομένο το γεγονός ότι εφημερεύουν τα νοσοκομεία και όχι οι γιατροί, καθώς και το ότι η υποστελέχωση επιβάλλει την διενέργεια αυξημένου αριθμού εφημεριών ανά γιατρό, προτείνεται η κατάργηση της διάκρισης του εφημεριακού έργου σε τακτικό και πρόσθετο. Επίσης, προτείνεται να διευκρινισθεί ότι η εφημεριακή κάλυψη κλινικών και τμημάτων δεν μπορεί να γίνεται αποκλειστικά με επικουρικές μορφές εφημεριών (ετοιμότητας και μικτές).

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ι.ΔΥ.Μ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ                                          ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

0 σχόλια: