Απαγορεύεται η καύση των σιτοκαλαμιών


       Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, υπενθυμίζει στους καλλιεργητές τις δυσμενείς συνέπειες που επιφέρει στο έδαφος, στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων το φαινόμενο της καύσης της καλαμιάς. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειμμάτων (σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος κλπ.) και ότι επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την Πολλαπλή Συμμόρφωση στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης. 
Πρόκειται για μία πρακτική η οποία δεν προσφέρει τίποτα το θετικό, αλλά αντιθέτως προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις:
1. Στη γονιμότητα του εδάφους, με την καταστροφή της οργανικής ουσίας, με συνέπεια να υπονομεύονται οι μελλοντικές αποδόσεις. Στα φυτικά υπολείμματα περιέχονται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι και το άζωτο, το οποίο με την καύση χάνεται εξ ολοκλήρου την ατμόσφαιρα. Η καύση λοιπόν των φυτικών υπολειμμάτων συνεπάγεται τεράστιες απώλειες αζώτου, το οποίο ενώ θα μπορούσε να ανακυκλωθεί προς όφελος της γονιμότητας του εδάφους και του παραγωγού, μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα επιτείνοντας το πρόβλημα των αερίων του θερμοκηπίου.
2. Στη μείωση της διήθησης του νερού της βροχής και της άρδευσης στο έδαφος. Διάφορες λιπόφιλες ουσίες των υπολειμμάτων προσκολλώνται μετά την καύση τους στα εδαφικά σωματίδια που τα καθιστούν υδρόφοβα. Αυτό σημαίνει ότι προκαλείται κακή στράγγιση του χωραφιού.
3. Εξαιτίας της κακής στράγγισης παρατηρούνται συχνότερα ασφυκτικά φαινόμενα στα φυτά και αυξάνονται σημαντικά οι μυκητολογικές ασθένειες τόσο του ριζικού συστήματος, όσο και του υπέργειου μέρους των φυτών.
4. Επίσης, συνέπεια των παραπάνω (καταστροφή της οργανικής ουσίας, κακή στράγγιση, ασθένειες της ρίζας) είναι η κακή θρέψη των φυτών. Η οργανική ουσία είναι το όχημα μεταφοράς των θρεπτικών προς τις ρίζες.
5. Η καύση δεν καταπολεμάει τα έντομα που διαχειμάζουν μέσα στην καλαμιά (πυραλίδα. σεζάμια). Έχει αποδειχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες ότι, για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την βιολογία των εντόμων αυτών (διάπαυση), με τη σχετικά μεγάλη ταχύτητα της φλόγας και με την ανατομία της καλαμιάς του αραβόσιτου (ισχυρό σκληρέγχυμα κάτω από τον φλοιό και υγροσκοπική εντεριώνη), οι προνύμφες των εντόμων αυτών δεν θανατώνονται από την καύση, η οποία τελικά δεν περιορίζει τους πληθυσμούς τους.
6. H καύση δεν καταπολεμάει τα έντομα εκείνα που διαχειμάζουν εντός του εδάφους (όπως το διαβρώτικα), επειδή το βάθος στο οποίο φθάνει η θερμότητα της φωτιάς είναι αποδεδειγμένα μικρό. Αντίθετα από την καύση αποδεκατίζονται οι πληθυσμοί των φυσικών εχθρών που διαχειμάζουν στο έδαφος , τα οποία λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους είναι ευάλωτα στη φωτιά. Οι φυσικοί εχθροί είναι αυτοί που κρατούν χαμηλά τους πληθυσμούς των εντόμων-εχθρών των καλλιεργειών (πυραλίδα, σεζάμια, διαβρώτικα κλπ.).
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην επηρεάζονται οι πληθυσμοί των εχθρών της καλλιέργειας, με συνέπεια την αύξηση των προσβολών στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
7. Η καύση προκαλεί αυξημένη διάβρωση του εδάφους και απώλεια του επιφανειακού, γόνιμου εδάφους με απορροή, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Η μακροπρόθεσμή συνέπεια της διάβρωσης είναι η ερημοποίηση των εδαφών.
8. Μεγάλης σημασίας ζήτημα είναι και οι επιπτώσεις στην υγεία κυρίως ευπαθών ομάδων πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς) εξαιτίας αναπνευστικών και άλλων προβλημάτων που καταγράφονται όταν γίνεται καύση των καλαμιών.
9. Τέλος η καύση είναι συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει μηνυτήριες αναφορές σε πολλές περιπτώσεις καύσης φυτικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.


Διαχείριση της καλαμιάς
Η ωφέλεια στο έδαφος από την καλή διήθηση και συγκράτηση περισσότερο βρόχινου νερού και από τη μείωση της εξάτμισής του, συνδέεται άμεσα με το καλό φύτρωμα των σπόρων. Η συγκράτηση της υγρασίας είναι τόσο καλύτερη όσο καλύτερη είναι η κάλυψη του εδάφους από τα φυτικά υπολείμματα. Για τους λόγους αυτούς το κάψιμο της καλαμιάς θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Τα οφέλη από την μη καύση της καλαμιάς είναι πολύ μεγαλύτερα από τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκαλούνται από τα υπολείμματα στις καλλιεργητικές εργασίες.
Θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

• Να προτιμώνται οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές με καταστροφέα υπολειμμάτων.
• Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος ή βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση.
• Σε περίπτωση πολλών υπολειμμάτων, μπορεί να υποβοηθηθεί η αποικοδόμησή τους με την προσθήκη 2 μονάδων αζώτου (π.χ. 8-10 κιλά θειϊκής αμμωνίας ανά στρέμμα) πριν το όργωμα. Η ποσότητα αυτή του λιπάσματος δεν χάνεται από το έδαφος και το υπολογίζουμε αφαιρώντας το από τα λιπάσματα της επόμενης καλλιέργειας.

      Κάθε παραγωγός που υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε.) αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τους οποίους δεν συνιστάται το κάψιμο της καλαμιάς.
      Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το πνεύμα της διεθνώς αποδεκτής επιστημονικά πρακτικής δεν εκδίδονται άδειες καύσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από επαρκή αιτιολόγηση, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής δύναται να χορηγεί άδεια στους ενδιαφερομένους, εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος επαρκώς αιτιολογημένος (Γνωμοδότηση από Κρατικό Ερευνητικό Ίδρυμα π.χ. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γεωπονικές Σχολές κ.α.).
    Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα να παρέχει άδεια για καύση της καλαμιάς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Επιπλέον σε περιπτώσεις παραβάσεων πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις που σχετίζονται με τη μείωση των επιδοτήσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούνται οι καλλιεργητές να μην προβαίνουν σε καύση των φυτικών υπολειμμάτων στα χωράφια τους. 


Πάμε κινηματογράφο !


Μια σειρά από ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές ταινίες, για μικρούς και μεγάλους, θα προβάλει αυτό το καλοκαίρι η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, δίνοντας μια ευχάριστη νότα στη δύσκολη και ιδιόμορφη περίοδο που διανύουμε, στα πλαίσια των Λασσανείων. Οι προβολές θα γίνονται στον πίσω αύλειο χώρο του νέου κτιρίου της Κ.Δ.Β.Κ. (είσοδος από την οδό Ι. Δεληβάνη), θα ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Θα προβάλλονται εναλλάξ παιδικές ταινίες και ταινίες για μεγάλους, ξεκινώντας με την ταινία 20.000 Λεύγες κάτω από τη Θάλασσα.
Οι προβολές θα λάβουν χώρα, σε δύο εβδομάδες, εκ των οποίων η πρώτη θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου και η δεύτερη τη Δευτέρα 24 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, εξαιρουμένης της Τρίτης 25/8.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών:
13/7/2020
20.000 Λεύγες κάτω από τη Θάλασσα (20000 Leagues Under The Sea-1954)
Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Φλαισερ
Παίζουν Κερκ Ντάγκλας, Τζέιμς Μέισον, Πολ Λούκας, Πίτερ Λόρε

14/7/2020
Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη (Bringing Up Baby-1938)
Σκηνοθεσία Χάουαρντ Χοκς
Παίζουν Κάθριν Χέπμπορν, Κάρι Γκραντ, Μέι Ρόμπσον

15/7/2020
Ο Κλέφτης της Βαγδάτης (The Thief of Bagdad-1940)
Σκηνοθεσία Ζόλταν Κόρντα, Λούντβιγκ Μπέργκερ, Μάικλ Πάουελ, Τιμ Γουίλαν, Γουίλιαμ Μένζις
Παίζουν Σαμπού, Κόνραντ Βάιντ, Ρεξ ίνγκραμ
16/7/2020
Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Άμεσου Δράσεως (Dial M For Murder-1954)
Σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίστκοκ
Παίζουν Γκρέις Κέλι, Ρέι Μίλαντ, Ρόμπερτ Κάμινγκς
17/7/2020
Το Τραγουδι Του Νοτου (Song Of The South-1946)
Σκηνοθεσία Ουίλφρεντ Τζάκσον
Παίζουν Τζέιμς Μπάσκετ, Χάτι Μακ Ντάνιελ, Λουάνα Πάτεν
24/8/2020
Λάσι γύρνα σπίτι (Lassie Come Home-1943)
Σκηνοθεσία Φρεντ Μ. Γουίλκοξ
Παίζουν Ρούντι Μακ ΝτόουαλΕλίζαμπεθ ΤείλορΈλσα Λάντσεστερ

26/8/2020
Το κουράγιο της Λάσι (Courage of Lassie-1946)
Σκηνοθεσία Φρεντ Μ. Γουίλκοξ
Παίζουν Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Φρανκ Μόργκαν, Τομ Ντρέικ

27/8/2020
Μοντέρνοι Καιροί (Modern Times-1936)
Σκηνοθεσία Τσάρλι Τσάπλιν
Παίζουν Τσάρλι Τσάπλιν, Πολέτ Γκοντάρ, Χένρι Μπέργκμαν

28/8/2020
Το γαλάζιο πουλί (The Blue Bird-1940)
Σκηνοθεσία Γουόλτερ Λάνγκ
Παίζουν Σίρλει Τεμπλ, Γκέιλ Σόντεργκαρντ, Νέιτζελ Μπρους

Δεν είσαι μόνη . Δεν είσαι η μόνη


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Φλώρινας, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στη θεματική της ισότητα των φύλων και της βίας κατά των γυναικών,διοργανώνει δράση ενημέρωσης - street work,η οποία θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη και τους εθελοντές του Κέντρου, αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, από τις 10:00 έως τις 13:00 στην οδό Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη (ποτάμι), έναντι του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας. 
Κατά τη διάρκεια της δράσης θα γίνει διανομή έντυπου υλικού για τη βία κατά των γυναικών, καθώς επίσης διανομή υλικού των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Είμαστε σίγουροι πως θα σου άρεσε πολύ !   Aγαπημένε μας Σαίξπηρ,
σ’ ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά που μας κράτησες αυτήν την εβδομάδα, με το υπέροχο έργο σου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»! 
Περάσαμε καταπληκτικά, παρέα με τους ήρωές σου! 
Αποφασίσαμε, βέβαια, να δώσουμε ένα διαφορετικό, χαρούμενο τέλος στην ιστορία, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις!!
Είμαστε σίγουροι πως θα σου άρεσε πολύ!
Σε αφήνουμε γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας για το ταξίδι μας στη ζούγκλα! 
Εκεί θα συναντήσουμε τον «Βασιλιά των Λιονταριών» και θα περάσουμε μία εβδομάδα πολύ…

Hakuna Matata!!!  

Με αγάπη, 
τα παιδιά του
Θερινού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης


Hakuna Matata και… έξω οι έγνοιες! 
Με τη διάσημη αυτή φράση, ξεκινάμε τη 2η εβδομάδα του Θερινού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου μας!
Μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών έρχεται να μας θυμίσει πως όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε… αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι! 

2η Εβδομάδα 6-10 Ιουλίου στο Δη.Πε.Θε.: 
«Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» 
(ταινία της Disney σε σενάριο των Α. Μέκι, Τζ. Ρόμπερτς και Λ. Γούλβερτον).               

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ενισχύσει τους κροκοπαραγωγούς


Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης  Καλλιόπη Βέττα συναντήθηκε με μέλη του Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και συγκεκριμένα, τον πρόεδρο κ. Βασίλη Μητσόπουλο, τον ταμία κ. Χαράλαμπο Μαυρομάτη και την διευθύντρια κ. Ελένη Καλύβα.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τομέας και ειδικότερα στη δραματική πτώση της ζήτησης λόγω της πανδημίας και του κλεισίματος των συνόρων. Πάνω από το 50% της παραγωγής έχει μείνει αδιάθετο, ενώ, επιπρόσθετα, λόγω ξηρασίας έχει επέλθει μεγάλη μείωση της συνολικής συγκομιδής για το 2019.

Δυστυχώς, οι 1.100 περίπου παραγωγοί δεν εντάχτηκαν σε κανένα μέτρο προστασίας από τον Μάρτιο έως σήμερα και ως εκ τούτου όλη η αλυσίδα καλλιέργειας, εμπορίας και διανομής του κρόκου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Η κ. Βέττα, ανέφερε ότι οι  παραγωγοί πρέπει να στηριχτούν άμεσα μιας και προσφέρουν ένα ποιοτικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ετησίως, ενώ τα κέρδη μένουν στην περιοχή και επανεπενδύονται σε θέσεις εργασίας και σε υποδομές. 
Όπως ανέφερε, μάλιστα, η παραγωγή του κρόκου, και η πρωτογενής παραγωγή γενικότερα, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό αντιστάθμισμα εν όψει και της βίαιης απολιγνιτοποίησης που απεργάζεται η κυβέρνηση.

Τέλος, η Βουλευτής δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τα υπομνήματα του Συνεταιρισμού στους αρμόδιους Υπουργούς μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε οι παραγωγοί να πάρουν υπεύθυνες απαντήσεις για την έλλειψη στήριξης.

Με εκτίμηση, 
Γραφείο Βουλευτή

Δήμαρχος Γρεβενών. Να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα των προσφύγων


Η τοποθέτηση του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη 
στη Λαϊκή Συνέλευση της Σαμαρίνας για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό Ζήτημα 

«Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι με την κυβέρνηση για τη δημιουργία Κλειστής Δομής στο Δήμο Γρεβενών. Εάν συνηγορήσουμε σε αυτή την ενέργεια θα μας βρίζουν οι επόμενες γενιές καθώς μια τέτοια απόφαση θα μας ταλανίζει για πάρα πολλά χρόνια». Αυτό ξεκαθάρισε το μεσημέρι της Κυριακής 5 Ιουλίου 2020 ο Δήμαρχος Γρεβενών κ.Γιώργος Δασταμάνης στο πλαίσιο της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε στην ορεινή Κοινότητα της Σαμαρίνας με αφορμή το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο κ.Δασταμάνης, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενείται σε ξενοδοχεία του χωριούσημείωσε ότι «η σταδιακή αποσυμφόρηση των Ορεινών Γρεβενών θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από τη Σαμαρίνα» ενώ επανέλαβε τη σταθερή του θέση περί αναλογικότητας και δίκαιης κατανομής των ροών σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα γίνει πράξη μόνο με την άμεση εφαρμογή της Πρωθυπουργικής υπόσχεσης του 1%.«Ακόμη και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτωνόπως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ.Νότης Μηταράκης στην πρόσφατη συνάντηση της Αθήνας», σημείωσε ο Δήμαρχος Γρεβενών.

Επιπλέον, καυτηρίασε το γεγονός ότι τόσο η προηγούμενη όσο και η τωρινή Κυβέρνηση συνεχίζουν να στέλνουν πρόσφυγες και μετανάστες μόνο στα Γρεβενά και όχι για παράδειγμα στη γειτονική Κοζάνη που είναι πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερη. «Κανονικά μας αναλογούν μόλις 260 άτομα βάση του μονίμου πληθυσμού του Δήμου μας και όχι 1315 που διαμένουν σήμερα σε 24 ξενοδοχεία και καταλύματα της περιοχής μας»επεσήμανε από το βήμα ο κ.Δασταμάνης.

Υποστήριξε επίσης ότι «από το 2016το Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών έχει ήδη πάρει έξι ομόφωνες αποφάσεις εναντία στην κατασκευή Κλειστής Δομής στα διοικητικά όρια του Δήμου» και σύντομα το επίμαχο αυτό θέμα θα τεθεί εκ νέου προς ψήφιση στο Σώμα, προκειμένου «να πιέσουμε», όπως είπεώστε να σταλεί και πάλι η κάθετη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το σχέδιο. Στο σημείο αυτό ο κ.Δασταμάνης υπενθύμισε στους κατοίκους της Σαμαρίνας την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό κ.Κυριάκο Μητσοτάκη στις 23 Ιουνίου 2020 για το εν λόγω ζήτημα.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών δήλωσε ακόμη ότι «πάνω από το 70% των εκτάσεων του Δήμου είναι δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι η Κυβέρνηση θα μπορούσε να αφήσει τα ψευτοδιλήμματα και να προχωρήσει από μόνη της στην κατασκευή Κλειστής Δομής χωρίς να ζητηθεί η έγκριση της Δημοτικής Αρχής» ενώ το αρμόδιο Υπουργείο έχει την ευχέρεια ακόμη και για αγορά ιδιωτικών οικοπέδων για αυτό τον σκοπόόπως αφήνουν να εννοηθεί οι επικεφαλής του.   

Επιπρόσθετα, ο κ.Δασταμάνης δήλωσε ότι «η νεοϊδρυθείσα Δομή των Γρεβενών που περιλαμβάνει εννέα ξενοδοχεία της Ορεινής Ζώνης και είναι η μοναδική στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί απόφαση της σημερινής Κυβέρνησης για την οποία ποτέ δε ρωτήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση» καθώς όπως υπογράμμισε «δεν θα βρείτε πουθενά την υπογραφή μου στο σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε».

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Γρεβενών κάλεσε όλους τους τοπικούς φορείς και πιο συγκεκριμένα τον Βουλευτή Ν.Γρεβενών, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών να κατέβουν μαζί στην πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθούν άμεσα με τον κ.Μηταράκη για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον του τόπου μας. 

Δήμος Κοζάνης. Ανάδειξη της καλλιέργειας αρωματικών φυτών

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Κοζάνης με τον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ τον Ιούλιο το 2019, με σκοπό την ανάδειξη και διαπίστευση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών του Δήμου Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την Διευθύντρια ερευνών κα ΔρΠασχαλίνα Χατζοπούλου στην περιοχή Ξηρολίμνης.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης πάρθηκαν δείγματα αποξηραμένων στελεχών και φύλλα από φυτά Σιδερίτη (τσάι του βουνού), από χωράφια διαφόρων καλλιεργητών της Ξηρολίμνης, καθώς και δείγματα ρίγανης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις στα εργαστήρια του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.  
Κατά την επαφή με τους καλλιεργητές καταγράφηκαν σημαντικές πληροφορίες για την προέλευση των σπόρων Σιδερίτη και ρίγανης, τις καλλιεργητικές εργασίες, τον τρόπο συγκομιδής, αποξήρανσης και διάθεσης του προϊόντος και γενικότερα οποιαδήποτε στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει στην εκπόνηση της έρευνας.
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η αποτύπωση του ποιοτικού προφίλ των ΑΦΦ Σιδερίτη, ρίγανης και φασκόμηλου, ο πλήρης χαρακτηρισμός ειδών Σιδερίτη της περιοχής και η απόκτηση ταυτοποιημένου γενετικού υλικού της περιοχής της τοπικής ρίγανης, ώστε μελλοντικά να μπορεί να γίνει πιστοποίηση αυτών.
Παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Κώστας Κυριακίδης, ο πρόεδρος Ξηρολίμνης Κωνσταντίνος Πιλικίδης,  του οποίου η συμβολή ήταν πολύ σημαντική στην παροχή πληροφοριών για την έρευνα και στην επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς – καλλιεργητές, ο προϊστάμενος του τμήματος Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Κοζάνης, Κωνσταντίνος Καπνοτίδης, γεωπόνος και αρκετοί καλλιεργητές και μεταποιητές ΑΦΦ της περιοχής Ξηρολίμνης.  Με το πέρας της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις καλλιέργειες λεβάντας.1ο Φεστιβάλ βιβλίου στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης


Ο Δήμος Κοζάνης διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου, την Κυριακή 5 Ιουλίου, από τις 10:30 έως τις 23:00, στη Κεντρική Πλατεία της πόλης (Πλατεία Νίκης).
Τοπικοί συγγραφείς, βιβλιοπωλεία, εκδότες και άνθρωποι των γραμμάτων θα γνωριστούν με το κοινό μέσα από συνεντεύξεις που θα προβάλλονται ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Δήμου Κοζάνης στο youtube  bit.ly/3dTWaDt. Τα τοπικά βιβλιοπωλεία θα βρίσκονται στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ διαθέτοντας βιβλία προς πώληση. 
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Βιβλίο και Ψηφιακή Εποχή: Προκλήσεις, προοπτικές και δυνατότητες», στις 16.30, μέσω του επίσημου καναλιού του Δήμου Κοζάνης στο youtube. bit.ly/3dTWaDt
Στόχος, το Φεστιβάλ να αποτελέσει θεσμό και η Κοζάνη ως πόλη του βιβλίου να εμπλουτίσει και αναβαθμίσει την πολιτιστική ζωή του τόπου.

Πρόταση στο ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων από το Δήμο ΚοζάνηςΠρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση εννέα σχολικών κτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 3.588.006,27 ευρώ, υπέβαλλε ο Δήμος Κοζάνης στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων (Σχολικά κτήρια)».
Η εν λόγω πρόσκληση αφορά σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισηςενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (δημόσια σχολικά κτίρια α ́βάθμιας και β ́βάθμιαςεκπαίδευσηςμε σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο ΕθνικόΣχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση

Τα σχολεία τα οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν ενεργειακά είναι: 
• Γυμνάσιο Λευκοπήγης
• 2ο  Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης
• 6ο  Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης 
• 7ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης  
• Δημοτικό Σχολείο Αιανής
• Δημοτικό Σχολείο Κοίλων 
• Δημοτικό Σχολείο Μαυροδενδρίου
• Δημοτικό Σχολείο Νέας Χαραυγής 
• 11ο Νηπιαγωγείο 

Στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων, καθώς και ηπαράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ. 
Η αναβάθμιση των κτηρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμισησυστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κ.ά..